رد پای یک باشگاه ورزشی در واردات تایر خودرو کامیون و اتوبوس!