«بقایی » نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو شد