قاسمی اخبار بسته پیشنهادی اروپا در حمایت از برجام را تایید نکرد