عکس/کنایه وزیرارتباطات به امتناع وزیرصنعت از انتشار لیست ارزبگیران