دادستانی که جلوی تعطیلی 400 کارخانه و کارگاه را گرفت