تشکر ویژه مجید حسینی از پژمان منتظری برای یک مورد خاص