رابرت فیسک: معامله قرن کرامت فلسطینیان را از بین می‌برد کوشنر