دوفرمانده ارشد سپاه: کمک به دولت فریضه شرعی و ملی است