اعضای ارشد دولت ترامپ در نشست منافقین در پاریس شرکت می‌کنند