وقتی عبای روح الله آتش گرفت/ تروری که قرار بود کمر رژیم خمینی را بشکند