خبر جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از وضعیت امروز بازار