امروز؛ انتشار اسامی خبرنگارانی که طرح ترافیک گرفتند