روحانی امروز در سالن اجلاس سران با مردم صحبت می‌کند