ظریف: آمریکا از ابتدا با ملت ایران دشمنی داشته، دارد و خواهد داشت