جزئیات نخستین برخورد با واردکنندگان متخلف موبایل از زبان جهرمی