روایت شاهد عینی ترور نافرجام رهبری در تیرماه سال ۶۰