جزییاتی از پایان زورگیری‌ها با سلاح سرد در خیابان فلسطین تهران