سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی به کجا رسید؟