تصاویر / گرما، ریزگرد و حالا آبی شورتر از دریا؛ خرمشهر است!