کارگردانی که یک شب در میان دو نمایش را روی صحنه می‌برد