درخواست معافیت 3 کشور اروپایی درباره تحریم ایران بی‌پاسخ مانده است