کسانی که اقتصاد کشور را به این روز انداخته‌اند اعدام شوند