«حسین فریدون» علیرغم محرز شدن تخلف از رساله‌اش دفاع می‌کند!