جهانگیری: در بحرانی‌ترین شرایط ارز مورد نیاز را تامین می‌کنیم