فیلم/ تعطیلی بازار تهران در اعتراض به رکورد و قیمت ارز