وعده نوبخت برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته تا پایان شهریور