حذف خبر و تصاویر روحانی از "مجموعه تفریحی توچال"+ سند