کومله یعنی با موزائیک سر بریدن! / پروژه «جلادستایی» ضدانقلاب