تصمیم هیئت دولت برای رفع تنش آب شرب در مناطق بحرانی