وزیر صنعت: رئیس جمهور در نظام ارزی تغییر به وجود آورد