هیاتی از نمایندگان برای بررسی اتفاقات به ایرانشهر می‌روند