جای اطلاعات سپاه بودم ضرغامی و رئیس صدا و سیما را دستگیر می کردم!