یک نماینده نشست جهانگیری را به نشانه اعتراض ترک کرد