فیلم/ رهبر انقلاب خطاب به نمایندگان: کاری کنید در صدر جدول بمانید