فیلم/ حمله وحشیانه مامور سد معبر به یک پیرمرد دستفروش