جزئیات درگیری در مرز آذربایجان از زبان فرمانده مرزبانی