زلزله در تهران قطعي است؛ بيش از 5 ميليون نفر جان خود را از دست مي دهند