رادان: ما امروز تولیدکننده یک مکتب نظامی امنیتی شده‌ایم