معاون سیما: ممانعت از حضور پویویل را به دلیل ظاهرش تکذیب می‌کنم