حمایت همه‌جانبه از اسرائیل، ترکش آخر تیر آمریکا برای ماندن در منطقه