سفر صدراعظم آلمان به بیروت؛ دیدار با عون، بری و حریری