تصاویر / غرق شدن کشتی مسافری در اندونزی /۱۰۰نفر ناپدید شدند