ایران: باید در بیانیه پایانی به تاثیر تحریم‌های آمریکا اشاره شود