عکس شگفت‌انگیز از یک سنگ آسمانی سبزرنگ، کنارِ ماه و ناهید