احتمال وقوع گرد و خاک در ۳ استان و باران در ۸ استان