گروه تروریستی جیش العدل از سلامتی سرباز ربوده شده ناجا خبر داد