تصاویر/ اقامه نماز عیدسعیدفطر به امامت رهبر انقلاب