ترکیه و آمریکا درباره نقشه عملیاتی منبج به توافق رسیدند