کی‌روش در جلسه با بازیکنان: باید جانمان را برای ایران بدهیم