وقتی هراس از ایران منافقین و سلطنت‌طلبان را به هم پیوند می‌زند